Deklaracja dostępności

Wstęp deklaracji

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony podmiotowej BIP zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony podmiotowej hiv.pomorskie.eu

Dane teleadresowe jednostki:

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

ul. Okopowa 21/27
80-810 Gdańsk

tel: +48 58 32 68 555
fax: +48 58 32 68 556

e-mail: info@pomorskie.eu

Data publikacji strony internetowej: 2015-09-21

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-16

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 1. Na stronie opublikowano także takie dokumenty, które:
 • pochodzą z różnych źródeł;
 • są bardzo obszerne, a ich wytworzenie odbywało się w kilku komórkach organizacyjnych, co wpłynęło na ostateczny kształt, w tym treść dokumentu;
 • zostały opublikowane zgodnie z zasadami, które obowiązywały w innej instytucji;
 • nie można zmienić ich struktury;
 • zostały opublikowane, zanim ustawa o dostępności cyfrowej weszła w życie.
 1. Nie wszystkie zdjęcia i grafiki mają prawidłowe opisy alternatywne. Szkolimy redaktorów naszego serwisu, ponieważ zależy nam na tym, aby umieli oni dodawać treści, które są zgodne ze standardami dostępności.
 2. W niektórych miejscach w serwisie można znaleźć nieprawidłową strukturę nagłówkową.
 3. W niektórych miejscach w serwisie można znaleźć nieprawidłowy kontrast.

Ułatwienia na stronie podmiotowej jednostki organizacyjnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Poorskiego

Strony internetowe jednostek organizacyjnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego oparte o system zarządzania treścią Liferay posiadają następujące ułatwienia:

 • podwyższony kontrast (czarne tło, żółte litery)
 • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie
 • mapa strony
 • fokus wokół elementów nawigacyjnych

Deklarację sporządzono dnia 2020-09-21

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Magdalena Radzikowska

e-mail: m.radzikowska@pomorskie.eu

Telefon: 583268814

Dane teleadresowe jednostki:

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

ul. Okopowa 21/27,

80-810 Gdańsk,

 

tel: +48 58 32 68 555

fax: +48 58 32 68 556

e-mail: info@pomorskie.eu

Data publikacji strony internetowej: 2015-09-21

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-16

Procedura wnioskowo-skargowa

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Lokalizacja i dojazd

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

Adres: Okopowa 21/27 80-810 Gdańsk

Budynek położony jest na skrzyżowaniu ulic Okopowej i Toruńskiej. Lokalizacja umożliwia sprawny dojazd do innych części miasta, zarówno komunikacją miejską, jak i własnym środkiem transportu.

Najbliższe przystanki:

Stacja Gdańsk Śródmieście (około 300 metrów) – przystanek SKM;

TORUŃSKA (około 190 metrów); - przystanek autobusowy

RZEŹNICKA (około 100 metrów);- przystanek autobusowy

PRZYSTANEK MUZEUM NARODOWE (około 150 metrów).- przystanek autobusowy

Dojazd do przystanku liniami:

TORUŃSKA – liniami:106, 123, 131, 132, 154, 189, 205, 207, 210, 256, 911

RZEŹNICKA – liniami: 123,131

PRZYSTANEK MUZEUM NARODOWE – liniami: 106,123, 131, 911

Uwaga:

dostęp do przystanków TORUŃSKA, RZEŹNICKA oraz PRZYSTANEK MUZEUM NARODOWE przy pomocy przejść dla pieszych w poziomie – mogą występować ograniczenia w związku z prowadzonymi pracami budowlanymi w bezpośredniej bliskości budynku Urzędu.

Linie autobusowe obsługiwane są pojazdami niskopodłogowymi i wysokopodłogowymi.

Do budynku prowadzą 3 wejścia:

 • od ul. Okopowej (główne) - dojście do budynku odbywa się obecnie wyznaczonym korytarzem ze względu na trwające prace budowlane. Przy wejściu nawierzchnia z kostki brukowej. Do wejścia prowadzą schody. Przy schodach znajduje się podjazd dla wózków. Drzwi wejściowe otwierają się automatycznie. Przy wejściu zamontowany jest domofon i przycisk przywołania.
 • od ul. Toruńskiej – dojście bez przeszkód, prowadzi do windy umiejscowionej w budynku, do której można wjechać poprzez pochylnię.
 • od ul. Rzeźnickiej – dojście do budynku poprzez parking wewnętrzny.Wejście poprzez furtkę lub bramę otwieraną automatycznie. Tą drogą można dostać się do Sali Okrągłej (sala konferencyjna), do której prowadzą schody oraz do wejścia do budynku, prowadzącego do klatki schodowej ze schodami.

Dostępność sali konferencyjnej

 • wejście dostępne dla osób ze szczególnymi potrzebami od strony wejścia głównego do budynku Urzędu.

 • Możliwość poruszania się na wózku, brak progów przy wejściu do sali. Nagłośnie oraz duży ekran ścienny.

Oznaczenie

Budynek jest wyraźnie oznakowany tablicą informacyjną przy dwóch wejściach (od ul. Okopowej i od ul. Rzeźnickiej). W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących

Parking + Miejsca postojowe

Ze względu na prowadzone prace budowlane w bezpośredniej bliskości Urzędu, parking publiczny bezpłatny, w tym miejsca dla osób z niepełnosprawnościami są ograniczone i dostępne jedynie od strony ul. Rzeźnickiej.

Kancelaria Ogólna

 • Kancelaria ogólna Urzędu znajduje się na parterze, w korytarzu po lewej stronie od wejścia głównego budynku. Wejście od strony ul. Toruńskiej – korytarzem od windy prosto, a następnie korytarzem w lewo.
 • Trasa wolna od przeszkód
 • Aranżacja przestrzeni, szerokość korytarzy i drzwi oraz brak zmian poziomów zapewnia trasę wolną od przeszkód.

Winda

W budynku znajduje się winda o wymiarach 1,4/1,6m. Szerokość drzwi wynosi ok. 0,9 m.

Toalety

Toalety dla osób z niepełnosprawnością znajdują się na parterze budynku, w pobliżu wejścia głównego do budynku

Obsługa niesłyszących

W Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego istnieje możliwość skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego. Zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017 r., poz. 1824) osoba doświadczająca trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się ma możliwość skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego przy załatwianiu spraw w urzędzie.

Zamiar skorzystania z pomocy należy zgłosić najpóźniej na 3 dni robocze przed dniem zamierzonego załatwienia sprawy: mailowo na adres do@pomorskie.eu lub telefonicznie pod numerem (58) 32 68 730 w sekretariacie Departamentu Organizacji.

Urząd nie posiada pętli indukcyjnych.

Pies asystujący

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.